Laboratoř dopravní energetiky na Fakultě dopravní ČVUT

Laboratoř dopravní energetiky (dále LDE) působí při Ústavu dopravních prostředků K616 na Fakultě dopravní ČVUT. Specializuje se na energetické a s nimi souvisejícími problémy dopravních systémů. Pracoviště slouží výukovému procesu, experimentální činnosti studentů a rovněž pro výzkumnou činnost pedagogů v oblasti energetiky dopravních procesů. LDE je schopna nabízet své služby dalším výzkumně vývojovým institucím, výrobním závodům a řídícím složkám státu, resp. regionů.


Pracoviště umožňuje modelování funkčních struktur dopravních prostředků a jejich infrastruktury s možností simulování variantních řešení v různých provozních situacích. Dále umožňuje zkoumání vlivu technického řešení dopravních prostředků, zejména jejich pohonných a regulačních soustav a související infrastruktury na energetickou účinnost ve zvolených provozních režimech. Dalšími úkoly je řešení optimálních jízdních řádů z hlediska minimalizace energetické spotřeby a optimalizace vozidlové koncepce podle účelu dopravní činnosti.


Součástí činnosti LDE je vytváření datové báze pro ekonomické hodnocení variantních řešení a vytvoření SW nástrojů pro stanovení ekonomické efektivnosti zkoumaného technického řešení ve variantně zadaných provozně technologických stavech podle různých výpočetních metodik. Takto je vytvářena podpora rozhodovacích procesů při plánování investičních akcí, rekonstrukcí a inovací vozidel a příslušné dopravní infrastruktury s ohledem na celoživotní náklady všech rozhodujících prvků systému.


Vedoucí pracoviště: Doc. Ing. Jaroslav Opava, CSc.
Zástupce vedoucího pracoviště: Doc. Ing. Petr Bouchner, Ph.D.
Projekty


Vývojové tendence v oboru kolejových vozidel


Odvětví kolejové dopravy vstupuje do třetího století své existence. Během uplynulého období se uskutečnily zásadní vývojové proměny celého systému jak v jeho infrastruktuře, tak v oboru kolejových vozidlech. Oba subsystémy se přitom vzájemně ovlivňovaly a vývojově podmiňovaly. Projekt je zaměřen na techniku kolejových vozidel a to jak na aspekty historické a jejich, pro další vývojovou etapu významná a určující řešení, tak na aspekty budoucího vývoje.

Tento je dán vedle bohatého potenciálu zkušeností na straně provozovatelů a výrobců, zejména poznatky základního výzkumu a jejich aplikačními možnostmi do oblasti průmyslové výroby. Přitom celý zkoumaný obor je citlivě závislý na sociálních, ekonomických a kulturních podmínkách dané zeměpisné oblasti. Na základě komplexní analýzy objektivních vývojových faktorů s přihlédnutím na současný stav materiálových a výrobních technologií a za současné znalosti specifických požadavků dopravně technologických možno odvozovat vývojové tendence a navrhovat optimální řešení kolejových vozidel pro budoucí období a to jak pro dopravu městskou a regionální, tak dálkovou a také vysokorychlostní.

Hodnocení užitných vlastností vozidel


Zkoumání užitných vlastností vozidel z hlediska specifik jednotlivých oborů pozemní dopravy a míry jejich vhodnosti těmto specifickým požadavkům vyhovět. Optimální přiřazení provozních vlastností vozidel jejich svému účelu. Nástroje a prostředky k objektivizovanému vyjádření užitných vlastností silničních a kolejových vozidel. Zkoumání a kritické hodnocení reálného přínosu netradičních prvků a nových koncepčních řešení vozidel. Provádění šetření podle vlastních metodik a vyhodnocování takto získaných výsledků. Doporučení pro provozovatele vozidel s cílem dosáhnout racionálního provozu z technických i ekonomických hledisek a to v širších celospolečenských souvislostech a se zvláštním zřetelem na hlediska ekologická a energetická.

Projekt není zaměřen na normalizované metody průkazu shody daného vozidla se zadanými technickými podmínkami při jeho objednávce, ale naopak na tvorbu vyspělých technických podmínek pro nová vozidla. Výsledkem má být vytvoření pomůcek pro provozovatele, které by mu sloužily při pořizování nových vozidel. Takto má být podpořen kvalifikovaný dialog mezi provozovatelem a výrobcem vozidel.
Software ECalc


Software pro výpočet spotřeby trakční energie kolejového vozidla na základě jeho fyzikálního modelu. Umožňuje přesný výpočet spotřeby energie vozidla na dané trati za daných podmínek a optimalizaci jízdy z hlediska spotřeby energie. Více informací o systému ECalc.
Kontakt


ČVUT Fakulta dopravní
Laboratoř dopravní energetiky


Horská 2040/3
Praha 2
120 00


Doc. Ing. Jaroslav Opava


Místnost: A319 (Horská)
Tel: +420 720 265 055
Email: opavajar@fd.cvut.cz